Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 772b49
Foto: Pixabay
Politiek nieuws

TipMooiBoxtel: gemeenteraadsverkiezingen houden Boxtelaar nog niet echt bezig

  Politiek

Boxtel - De gemeenteraadsverkiezingen leven, zo vlak voor 21 maart, nog niet echt in onze gemeente. Dit blijkt uit een peiling die we uitvoerden onder ons lezerspanel TipMooiBoxtel. Eén derde van de Boxtelaren (33%) heeft nog geen flauw idee op welke partij ze hun stem gaan uitbrengen. Ook weten de Boxtelaren niet waar ze partijprogramma's kunnen vinden en indien ze daar wel in slagen, neemt slechts een enkeling ze allemaal door. Toch zijn de panelleden wel betrokken, zo blijkt uit hun vele ideeën, suggesties en motivaties.

Van de deelnemers aan de speciale verkiezingspeiling geeft precies één op de vier aan één of meerdere verkiezingsprogramma's te hebben gelezen. Zo'n 7% heeft zelfs álle verkiezingsprogramma's gelezen. De grootste groep (38%) heeft nog geen enkel verkiezingsprogramma ingezien, maar zegt dit wel te willen doen. Bijna één op de drie respondenten (30%) heeft geen enkel programma gelezen en gaat dit ook niet doen. De voornaamste reden die zij daarvoor noemen is dat zij de programma's niet kunnen vinden. Bij de de partijkeuze lijken met name de idealen van de partijen de doorslag te geven.

Op de vraag of de Boxtelse politiek dicht bij de burger staat is ons panel verdeeld. 33% staat neutraal tegenover deze stelling. Eén op de vijf is het hiermee eens. Precies een twee keer zo grote groep is het er echter niet mee eens en vindt dat de politiek niet dicht genoeg bij de Boxtelse burger staat. Opvallend hierbij is dat enkel mensen die negatief op de stelling reageerden hun keuze motiveerden. De voornaamste kritiek luidt dat de gemeente niet, of slechts op formele wijze, in gesprek gaat met haar inwoners.

Het is dan ook geen wonder te noemen dat de grootste groep deelnemers niet vindt dat Boxtel de leus 'meewerkend' eer aan doet. 46% van de respondenten kan zich niet vinden in deze term. Slechts 18% van de ondervraagden is het hier wel mee eens en bijna één derde twijfelt over een stellingname. Wederom motiveert alleen de groep die negatief is over de stelling de keuze. Vrijwel in alle motivaties werd bureaucratie als boosdoener genoemd.

Politici
Dat het niet de volksvertegenwoordigers, maar met name de politieke partijen zijn die de doorslag geven in het maken van een stemkeuze, blijkt uit een andere peiling die we onder ons panel hielden. Hierbij geeft twee op de drie (67%) van de 229 deelnemers aan met name te stemmen op een partij en niet op een persoon. Slechts 10% stemt vooral op een partij vanwege de kandidaat die er voor uitkomt. Iets meer dan één op de vijf respondenten (22%) heeft geen antwoord op deze vraag. Wel spelen de kandidaten op de kieslijst een rol in de uiteindelijke keuze, of zoals een panellid aangeeft: "Als de partij me aanstaat, maar de kandidaat *piep* is, overweeg ik wel om op een andere partij te stemmen."

Een meerderheid van ons TipMooiBoxtel-panel (52%) vindt het van belang dat de kandidaat uit de plaats komt waar hij zich verkiesbaar stelt. Want, 'om de belangen van je eigen dorpskern het beste te kunnen behartigen, moet je er ook zelf vandaan komen', zo geeft een panellid aan. Verder wordt in de toelichtingen opvallend vaak genoemd dat de kandidaat de kwaliteit moet hebben mensen te verenigen en in staat moet zijn compromissen te sluiten.
Daarop aansluitend vindt maar liefst twee op de vijf (41%) deelnemers aan de peiling betrouwbaarheid de belangrijkste eigenschap van een lokaal politicus. Een iets kleinere groep (39%) vindt het het belangrijkst dat de kandidaat zich écht hard maakt voor de gemeenschap. Slechts een kleine groep van 8% vindt het het belangrijkst dat een kandidaat van onbesproken gedrag is.

Ook ervaring in de politiek vindt een flinke groep (41%) een belangrijke eigenschap. Hoewel de lijsttrekkers allen al enige jaren meelopen in de Boxtelse politiek, zijn partijen ook voortdurend op zoek naar verjonging. Daarbij kent de lijst van de VVD de meeste jongeren (30 jaar of jonger) in de top 5, namelijk drie. Bij CDA zijn dat er twee, onder wie Kübra Attalay. Zij was de afgelopen vier jaar het jongste raadslid van Boxtel en kwam op haar 24e in de raad. Ook twintigers Kim van de Sande (BALANS), Joep Schalkx (Combinatie95) en Jet Winkler (PvdA/GL) staan op verkiesbare plaatsen. De drie jongeren zijn de enige kandidaten jonger dan 30 jaar in de top 5 van hun partij. De fracties van INbox, SP en D66 hebben geen jongeren in de top 5, maar daar zijn bij D66 wel twee dertigers te vinden.

Ook de verhouding man/vrouw ligt in Boxtel redelijk gelijk. Zo kent onze gemeente vier vrouwelijke en vier mannelijke lijsttrekkers en ook in de top 5 is de verhouding tussen mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. Alleen de SP vormt hier een uitzondering op met de eerste vrouw op de elfde plaats.

De populairste vertegenwoordiger om eens een avond mee op pad te gaan in het college van B&W blijkt burgemeester Mark Buijs met 18% van de stemmen. Velen willen hem wijzen op problemen in hun eigen wijk en noemen hem de enige onpartijdige vertegenwoordiger binnen de Boxtelse politiek. Opvallend is ook dat niet iedereen lijkt te weten wat het burgemeestersambt inhoudt: zo wil een enkeling hem ter verantwoording roepen voor beleid waar hij helemaal niet over gaat. Toch geeft een aantal panelleden aan wel degelijk kaas te hebben gegeten van de lokale politiek: zij kiezen juist de burgemeester als gesprekspartner omdat hij volgens hen beter in staat is zich onafhankelijk van de partijen op te stellen.

Stellingen
We legden ons panel een aantal stellingen voor met betrekking tot actuele onderwerpen die ook de komende verkiezingen spelen.

GreenTech
Wij vroegen de deelnemers naar hun mening over de voorgenomen komst van GreenTech en het biomassaplein naar Vorst B. Eén derde staat positief tegenover die ontwikkeling, terwijl slechts 23% hier negatief tegenover staat. Een relatief grote groep (28%) weet niet wat te denken over de komst van GreenTech. Het lijkt er dus op dat het besluit van de gemeente door een meerderheid van ons panel gedragen wordt. Opvallend is wel dat een voorstander van GreenTech op Vorst B aangeeft dat de communicatie hierover vanuit de gemeente wel wat beter had gekund.

Baroniestraat
Meer dan de helft van het TipMooiBoxtel-panel (55%) vindt het een goed idee om de verkeerssituatie in de Baroniestraat aan te passen. Daarbij valt op dat Boxtelaren niet echt een oplossing hebben voor de verkeerssituatie in de straat. Het plan om er 30-kilometerbeleid of eenrichtingsverkeer in te stellen, dat onlangs geopperd werd door de Boxtelse politiek, lijkt niet op een breed draagvlak te kunnen rekenen. Opvallend veel respondenten geven aan dat dit in hun ogen niets oplost. Ook bij tegenstanders van het aanpassen van de Baroniestraat (30%) overheerst die mening. Volgens hen is een meer integrale aanpak binnen de gehele gemeente nodig. Die komt er de volgende bestuursperiode ook in de vorm van het verkeersplan MOVE'31, dat onder meer moet voorzien in een parallelweg langs de A2 en een betere ontsluiting in zowel de Noord-Zuid-, als de Oost-Westas.

Parkeren
Precies twee op de vijf panelleden vindt het huidige parkeerbeleid in het centrum van Boxtel een verbetering ten opzichte van de oude situatie en acht de parkeerproblemen hiermee voldoende opgelost. Een bijna even grote groep (39%) denkt er echter precies tegengesteld over: de problemen zijn volgens hen enkel verplaatst. Het invoeren van parkeervergunningen in een groot deel van het centrum was vanaf het begin al een omstreden maatregel en blijkt nog steeds de meningen te verdelen.

Milieu en duurzaamheid
48% van ons panel vindt dat Boxtel voldoende aandacht heeft voor milieu en groen. Boxtel heeft zich in de bestuursovereenkomst de afgelopen periode behoorlijk hoge doelen opgelegd. Zo wil het in 2030 al klimaatneutraal zijn, ten opzichte van de rest van Nederland in 2050. Een enkeling geeft daarom aan dat het allemaal wel wat minder kan met de klimaatdoelstellingen van Boxtel. Daar tegenover vindt 16% juist dat er nog meer voor het milieu gedaan kan worden. Een aantal deelnemers wil graag meer duidelijkheid over de beschikbare subsidies zien.

Cultuurverbinder
Wat betreft een dorps-/stadskunstenaar, ook wel 'cultuurverbinder' genoemd, is de Boxtelaar verrassend eensgezind: bijna drie op de vier panelleden (73%) is tegen zijn of haar komst. De plannen hiervoor bevinden zich inmiddels in een vergevorderd stadium en de vacature gaat zelfs vóór 21 maart ingevuld worden. Toch kan de cultuurverbinder dus niet rekenen op veel steun vanuit ons panel. Slechts 11% denkt dat deze kunstenaar iets toe kan voegen aan het culturele landschap in Boxtel.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>