Afbeelding
Foto: Rini van Oirschot

Boxtel komt in 2020 bijna één miljoen euro tekort

Financieel

Boxtel - De financiële positie van onze gemeente staat ook dit jaar nog flink onder druk. Over het boekjaar 2020 komt de gemeente nu al 996.000 euro tekort. Dat blijkt uit de eerste bestuursrapportage die de gemeente de afgelopen week openbaar maakte.

Wmo is met 564.000 euro meer dan begroot de grootste extra kostenpost. Enkele weken geleden gaf onze gemeente al aan flink te moeten snijden in het voorzieningenniveau om de uitgaven op peil te krijgen. Ook op het gebied van leerlingenvervoer is een flink tekort ontstaan. De kosten stegen veel harder dan begroot, waardoor Boxtel nu 120.000 euro tekort komt. Boxtel meldt dat het aantal ritten de komende jaren wordt teruggebracht om de alsmaar stijgende kosten in te perken.

Ook het ambtelijk apparaat zelf pakt flink duurder uit dan begroot. Zo kosten de salarissen in de fusieorganisatie MijnGemeenteDichtbij structureel meer dan waar rekening mee wordt gehouden. In 2020 gaat het om een bedrag van 314.000 euro, oplopend tot 725.000 euro in 2024. Een forsere loonstijging dan voorzien wordt genoemd als oorzaak.

Ons eigen college kost eveneens meer geld. Zo vallen de pensioenkosten voor wethouders 13.000 euro hoger uit wegens een wijziging in de poliskosten en moet de gemeente wachtgeld gaan betalen wegens het stoppen van wethouder Van de Wiel. In 2021 gaat het daarbij om ruim 76.000 euro, afbouwend tot ruim 47.000 euro in 2023.

Meevallers
Er zijn ook meevallers te melden. Zo valt bijvoorbeeld de post Jeugdzorg in 2020 goedkoper uit. De regio heeft onze gemeente eind mei laten weten dat de bijdrage voor Boxtel met bijna een half miljoen euro naar beneden bijgesteld kan worden. Ook ontving onze gemeente ruim een half miljoen meer uit het Gemeentefonds dan begroot.

Dit is echter bij lange na niet genoeg om de financiële tegenvallers te dekken. Per saldo blijft een tekort van 996.000 euro staan. Een bedrag dat bovendien mogelijk nog verder naar beneden bijgesteld wordt vanwege de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt. Zo valt te denken aan minder parkeeropbrengsten en minder geïnde belastingen.

Gekozen is om het tekort vooralsnog niet te dichten omdat de verwachting is dat het tekort dit jaar nog ingelopen kan worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet de Algemene Reserve opnieuw aangesproken worden.

Structurele tekorten
De komende jaren is de begroting naar verwachting meer in evenwicht, maar Boxtel kan niet voorkomen dat in 2023 en 2024 opnieuw een tekort optreedt. Het gemeentebestuur laat weten nog nader onderzoek te doen naar mogelijkheden deze gaten te dichten.

Op 7 juli behandelt de gemeenteraad het Jaarverslag 2019 en de eerste bestuursrapportage 2020. Dan zal worden gezocht naar politieke oplossingen om de structurele tekorten te dichten.