De waterbuffertanks werden in april vorig jaar al geplaatst.
De waterbuffertanks werden in april vorig jaar al geplaatst. Foto: Sander van Kasteren

Waterbuffertanks Vion nog niet in gebruik wegens onjuiste vergunning

Algemeen

Boxtel - De waterbuffertanks die Vion vorig jaar zonder de juiste vergunning op het terrein plaatste zijn nog steeds niet in gebruik. Reden is dat de vleesverwerker een verkeerde aanvraag heeft gedaan. In plaats van relatief schoon water zou in de praktijk veel meer vervuild water in de tanks komen. En daarvoor is een andere vergunning nodig, en die diende ook nog eens aangevraagd te worden door HydroBusiness in plaats van Vion.

Dat stelt de gemeente in een antwoord op vragen die de fractie van PvdA-GroenLinks stelde. De vergunning die de gemeente vorig jaar verleende was voor het gebruik van de tanks voor relatief schoon water van de nieuwe vleesverwerkingsafdeling.

In de praktijk bleek echter dat de tanks gebruikt zouden worden voor verontreinigd water uit de slachterij. “Daarom hebben wij via een handhavingsbrief opgelegd dat de tanks voor de feitelijke situatie niet in gebruik genomen mochten worden”, schrijft de gemeente nu. “Bij het opslaan van verontreinigd afvalwater zijn wellicht ook geur-reducerende maatregelen nodig. Deze maatregelen zaten niet in de vergunningaanvraag van Vion. Het in gebruik nemen van de waterbuffertanks was dus met de verleende vergunning niet mogelijk.”

Omdat HydroBusiness het beheer gaat krijgen over de waterbuffertanks heeft dit bedrijf nu een nieuwe aanvraag gedaan. De tanks zijn volgens de aanvrager bestemd om het zuiveringsproces van het afvalwater gelijkmatiger over de gehele dag verspreid te kunnen laten verlopen. In deze aanvraag worden geur-reducerende maatregelen voor de opslag van het afvalwater meegenomen.

Geuroverlast
PvdA-GroenLink stelde ook vragen over de geurnormen voor wat betreft de stallen en mestverwerking. De fractie wil graag een volledig gesloten stallencomplex zien om zo stankoverlast te minimaliseren. Omdat de huidige situatie echter al voldoet aan de wettelijke normen kan het college niet anders dan de wens uitspreken voor een gesloten stallencomplex. Daarbij wijst het gemeentebestuur erop dat de varkens nuchter aankomen bij Vion: “De hoeveelheid mest en urine is minimaal. De stalvloeren worden dagelijks geheel gereinigd en de mest en urine wordt daarmee afgevoerd via het bedrijfsriool naar de waterzuivering van HydroBusiness voor verdere biologische afbraak.”

Volgens het gemeentebestuur hebben Vion en HydroBusiness in de aanvraag voor een vergunning overigens al extra maatregelen getroffen om stankoverlast te beperken. Ook is er de toezegging dat Vion onderzoek gaat doen of de emissie van de wachtplaats kan worden verminderd.

Anders dan PvdA-GroenLinks vindt het gemeentebestuur dat het geuronderzoek dat Vion eerder liet uitvoeren niet te veel gebaseerd is op aannames. “Daar waar wel nog sprake is van aannames is uitgegaan van het worst case scenario”, schrijft het college. Zo moet worden voorkomen dat de stank in de praktijk toch erger uitvalt dan in het rapport berekend wordt.

Eén vergunning
De fractie van PvdA-GroenLinks wijst ook op de ingewikkelde wisselwerking tussen Vion en HydroBusiness. Hoewel dit laatste bedrijf werkt op het terrein van de vleesverwerker, is het niet mogelijk beide bedrijven als één onderneming te behandelen als zij een vergunning aanvragen. “Inrichtinghouder Vion heeft geen zeggenschap over de zuivering van HydroBusiness en inrichtinghouder HydroBusiness heeft geen zeggenschap over de varkensslachterij van Vion”, aldus het college. Het verlenen van één vergunning voor beide bedrijven is daarom niet mogelijk, anders dan PvdA-GroenLinks graag zou zien.

Dit gaat ook niet veranderen met nieuwe wetgeving, merkt het gemeentebestuur op. “Dan is het wettelijk zo geregeld dat diegene die een zogenaamde milieubelastende activiteit (MBA) uitvoert op een bepaalde locatie, daarvoor een vergunning of melding moet doen en dus verantwoordelijk is”, vervolgt het college. “Ook dan blijft het dus zo dat de activiteit ‘het zuiveren van afvalwater’ valt onder de verantwoording van HydroBusiness en niet van Vion.”