Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 42bd05
Foto: Jan van der Steen

Raad stemt in met 'politieke wensenlijst'

Boxtel - De Boxtelse gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met de Kadernota. Die staat aan de basis van de gemeentelijke begroting voor 2020, die dit najaar gepresenteerd wordt. Tijdens het debat werd opgeroepen tot samenwerking. Een oproep die breed gesteund werd. Dat leek al direct effect te sorteren: de gehele raad, minus de BALANS-fractie stemde in met de nota, die door met name de oppositiepartijen bestempeld werd als 'politiek wensenlijstje'.

Aan goede ideeën geen gebrek, zo bleek uit de Kadernota. Eigenlijk heeft het beleidsstuk ook wel wat weg van een wensenlijstje, omdat de financiële onderbouwing later pas volgt. Dat betekent waarschijnlijk dat bepaalde ideeën in die nota een lagere prioriteit krijgen of zelfs geschrapt moeten worden omdat ze eenvoudigweg niet betaalbaar blijken. Toch is de Kadernota van belang om een beleidslijn uit te zetten voor het komende jaar.

Om de Kadernota op te stellen waren de verschillende fracties op 12 februari al bij elkaar gekomen om hun wensen en ideeën kenbaar te maken bij het gemeentebestuur. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat de nota aangenomen zou worden. Toch was er de nodige discussie over de precieze invulling daarvan. Zo kiest de coalitie ervoor om het eerder uitgestippelde beleid het komende jaar tot uitvoer te laten komen. Daarover kwamen meteen al vragen vanuit de CDA-fractie, die zich afvroeg of er daarmee geen ruimte meer is voor nieuw beleid. 'Jawel', was het geruststellende antwoord vanuit de coalitie, die wel meeging in de wens van fractievoorzitter Vera Brouns om te bekijken of een prioritering te maken is van de beleidspunten. Dat is nu precies waarvoor de behandeling van de Kadernota bedoeld is, meent D66-raadslid Jos Hegeman: "We moeten het vanavond samen eens worden over wat de prioriteiten zijn."

Die prioritering moet ertoe leiden dat de punten die de raad belangrijk vindt zeker tot uitvoer komen en andere onderwerpen in de nota die wellicht op een later tijdstip afgehandeld kunnen worden als het budget dat niet toelaat ook later tot uitvoer komen. De CDA-fractie kan bij monde van Brouns direct enkele voorbeelden noemen: de Binnendommeltjes, het biomassaplein en de Cultuurverbinder. Zo heeft iedere fractie haar eigen wensen en speerpunten die op 12 februari en ook nu weer voorbij kwamen. VVD en BALANS stellen het beleidspunt om Boxtel in 2030 energieneutraal te hebben ter discussie, daar waar de SP juist graag energiebesparende maatregelen mogelijk wil maken voor iedere portemonnee. Ook wil BALANS een heroverweging van de genomen PHS-besluiten en worden kritische vragen gesteld door vrijwel alle fracties op het gebied van woningbouw. En waar eigenlijk geen enkele partij aan de OZB durft te morrelen, spreekt SP-fractievoorzitter Dave van de Ven zich voorzichtig uit dat deze gemeentelijke belasting wat hem betreft wel wat omhoog mag als dat betekent dat meer politieke wensen tot uitvoer gebracht kunnen worden.

Oproep tot samenwerken
De VVD-fractie komt bovendien met een opmerkelijke oproep tot verzoening. "We moeten leren samenwerken; elkaar iets gunnen", aldus fractievoorzitter Dymph van de Vries. "Er zijn altijd twee kampen in de raad en dat is niet meer verrassend, maar ook niet prettig", duidt ze de werksfeer, die nog steeds niet optimaal is. Van de Vries krijgt bijval van INbox-voorman Jan de Koning. "Inwoners worden cynisch van ons oplossend vermogen", merkt hij droogjes op. Om de bestuurscultuur te verbeteren zegt waarnemend burgemeester Fons Naterop toe snel met alle fracties om tafel te gaan. De raad stemt daar voltallig mee in. Het is niet het enige punt waarop overeenstemming is: vrijwel de gehele raad is het erover eens dat seniorenbeleid meer benoemd mag worden in de Kadernota. Ook mag de gemeente wel wat meer invulling geven aan de term 'Meewerkend Boxtel', zo menen verschillende fracties. En op het gebied van de steeds maar stijgende kosten van jeugdzorg is de raad eveneens eensgezind: Boxtel moet zich blijven inzetten om die tekorten in toom te houden.

In een reactie laat wethouder financiën Herman van Wanrooij weten dat de gemeentelijke spaarpot het komend jaar onder druk komt te staan, maar Boxtel 'de tering naar de nering' moet zetten. Zijn collega Eric van den Broek, verantwoordelijk voor het sociaal domein en het seniorenbeleid kan zich vinden in de zorgen van de raad op het gebied van jeugdzorg. Toch kan de gemeente wat hem betreft op dit moment weinig meer doen om de kosten te drukken dan nu al gebeurt. Op het gebied van seniorenbeleid is de wethouder het met de raad eens dat dit punt weinig wordt benoemd. Volgens hem is dat echter zo omdat het seniorenbeleid in alle beleidsterreinen verweven zit. Bovendien richt de gemeente zich niet puur op senioren, maar op kwetsbare groepen, waarvan senioren vanzelfsprekend ook deel uitmaken.

Uiteindelijk weet het college de raad in meerderheid te overtuigen van de inhoud van de Kadernota. Alle partijen, behalve BALANS, stemmen in met de nota zoals die er nu ligt, zij het met enkele kritische kanttekeningen. Voor BALANS is instemmen een brug te ver. "Ons wensenlijstje is niet in de Kadernota verwerkt", motiveert fractievoorzitter Mariëlle van Alphen de afwijzing. Op 2 juli wordt de financiële onderbouwing van de Kadernota aan de raad voorgelegd. Dan zal blijken welke wensen ingewilligd kunnen worden en welke plannen toch niet betaalbaar blijken te zijn.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>