Veehouders moet sneller innoveren en hebben daarbij hulp nodig. Het provinciebestuur wil hen die hulp bieden.
Veehouders moet sneller innoveren en hebben daarbij hulp nodig. Het provinciebestuur wil hen die hulp bieden. Foto: provincie Noord-Brabant.

Provincie Brabant wil meer hulp innovatieve veehouders

Economie

Veehouders die willen innoveren moeten meer hulp krijgen. Het provinciebestuur wil hen die hulp bieden, zo is vorige week bekendgemaakt in Den Bosch.

Onlangs verscheen een onafhankelijk rapport over de toekomst van de veehouderij in Brabant. Kwartiermaker Gé Backus deed vanaf augustus vorig jaar in opdracht van Provinciale Staten onderzoek en kwam met vijf aanbevelingen. De belangrijkste is dat er meer hulp moet komen voor veehouders die willen innoveren. En die innovatie moet vooral ook sneller, vinden ze in het provinciehuis.

Bij zijn onderzoek liet Backus zich leiden door drie vragen: 1. op welke wijze is het mogelijk om voer- en managementmaatregelen mogelijk te maken; 2. hoe kan vergunningverlening voor emissiearme systemen makkelijker; en 3. wat is nodig om vergunningen voor stalsystemen die voldoen aan de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) eerder op gang te brengen.
Backus adviseert te werken met ambitieuze, maar ook realistische doelen en een haalbare tijdlijn. Deze zou moeten gelden voor zowel de overheden als bedrijfsleven. Voorts dienen er heldere en eenduidige afspraken gemaakt te worden door de verschillende overheden, die bovendien voor een meer gezamenlijke aanpak zouden moeten kiezen.

De provincie kijkt samen met het bedrijfsleven of een casemanager aangesteld kan worden. Hierbij wordt gedacht aan een of enkele personen die innoverende ondernemers bijstaan met het proces van vergunningverlening vanuit de verschillende overheden, financiering, risicoafdekking etc en de eventueel daartoe benodigde contacten met technische leveranciers.
De aanbevelingen van Backus sluiten naadloos aan bij de afspraken die door het college van Gedeputeerde Staten zijn gemaakt. In het Brabantse Programma Landelijk Gebied (BPLG) en de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) wordt al gewerkt aan een samenhangende aanpak die aangeeft waar wel en waar geen mogelijkheden zijn. Via het BPLG wordt ook gewerkt aan een aanpak om te komen tot meer doelsturing om zo een meer voorwaardenscheppend (bovenwettelijk) instrumentarium te bewerkstelligen.

Er wordt gewerkt aan een herziene Routekaart Stalaanpassingen. Daarin en in de al ontwikkelde ‘hulp bij passende beoordeling’ worden handvatten gegeven om te komen tot een beter proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Al eerder vroegen samenwerkende provincies en sectoren aandacht voor het versnellen van innovatie. Dat is nodig om de Nederlandse landbouw voor grote opgaven, maar eveneens om een duurzaam verdienmodel voor veehouders te bereiken.

Uit de krant